docker-compose 配置 mysql

docker-compose.yml

version: '3.7'
services:
  mysql:
    container_name: v-mysql
    image: mysql:5.7.28
    environment:
      MYSQL_DATABASE: cms_linbaby
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: 'password'
      MYSQL_ROOT_HOST: '%'
      MYSQL_USER: 'dev'
      MYSQL_PASS: 'password'
      MYSQL_HOST: '%'
    ports:
      - "3377:3306"
    restart: always