git 查看某次提交/更新所更改的文件及内容

打印出所有的提交记录

git log -3 --stat

查看某一次提交的内容,执行下面的命令(可以不加 --stat)

git show  版本库ID --stat